Våre prosjekter

Forset er opptatt av å levere riktig stein til riktig bruk. Nye lokasjoner for mineraluttak og massedeponi etter følgende kriterier: Nærhet til marked og logistikk, råvarer ut og returvarer inn for å slippe tomkjøring, Forset er en Miljøfyrtårnbedrift. Før godkjenning av nye lokasjon må testing, grunnundersøkelser og utarbeidelse av reguleringsplaner gjennomføres. Det er tid og resurskrevende arbeid, som krever soliditet og langsiktighet og ofte må inn i en regional sammenheng. Vi jobber for tiden med følgende lokasjoner:

  • Nedre Langland – Melhus

Grusressursene på Fremo er i NGUs registre registrert som Nasjonalt viktig. Godkjent til tilslagsleveranse av Kontrollrådet.Forventer endelig godkjenning av Melhus kommune i løpet av 2017

  • Ståggån – Klæbu

Forset har grunneieravtale med 3 grunneier slik at vi har startet arbeid med reguleringsplan. Vi har tatt flere prøver fra ulike områder av forekomsten, som viser at det er en stor forekomst av høy kvalitet. NGU Pukkdatabase sier: Store areal med grønnstein i området som viser en akseptabel god kvalitet for byggetekniske formål.

  • Henda – Averøya

Forset har grunneieravtale med grunneier. Forekomsten er stor og består av rødlig granittisk gneis av høy kvalitet. Ved forekomsten er det mulighet for utskipning.

  • Brøttemsmoen – Klæbu

Grusresursen er en del av Fremoplatået og er en stor og viktig resurs. Her er planen og kjøre byggeråstoff ut og rene masser inn og etterbruk vil bli landbruksareal.

  • Løksmyra – Melhus

Området er regulert til landbruksformål og vil med innfylling av rene masser letter dyrkes opp og bidra til å øke arealet med matjord i Melhus.Området ligger tett innpå Fremoplatået, og det er mulig å kjøre deponivarer inn og byggeråstoff ut.